DO’A


Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. (Al-Mu’min/40: 60)

Berikut ini beberapa doa sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Semoga kita dimasukkan oleh Allah kedalam golongan orang-orang yang senantiasa menggantungkan diri kepada-Nya.

Do’a sebelum tidur

Bismika Allahumma amuutu wa ahyaa

“Dengan nama-Mu, ya Allah, aku mati dan hidup“.


Do’a jika terbangun pada malam hari


Laa Ilaaha illallahul waahidul qohhaar, Robbassamawaati walardhi wamaa bainahumal ‘aziizul ghoffaar

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Perkasa, Tuhan langit dan bumi dan di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun“.

Jika bermimpi buruk
Lakukan hal-hal berikut:

 • Meniup (seperti meludah) tiga kali.
 • Berlindung kepada Allah dari setan dan dari keburukan apa yang dia mimpikan.
 • Tidak menceritakannya kepada siapapun.
 • Merubah posisinya dari yang semula.
 • Bangun dan shalat, jika dia menghendaki.

Do’a bangun tidur

Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba’da maa amaatanaa wa ilayhin nusyuur

“Segala puji bagi Allah Yang membangunkan kami setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya kami dibangkitkan”.

Do’a memakai pakaian

Alhamdulillahilladzii kasaanii hadzaa (tsauba) wa razaqaniihi min ghayri hawlin minnii wa laa quwwatin.

“Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki dari-pada-Nya tanpa daya dan kekuatan dari-ku.”

Do’a melepas pakaian

Bismillaahi.

”Dengan nama Allah (aku melepaskan baju)”.

Do’a masuk WC

Bismillahi. Allaahumma innii a’uudzubika minal khubutsi wal khabaa’itsi.

“Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan laki-laki dan perempuan”.

Do’a keluar WC

Ghufroonaka.

“Aku minta ampun kepada-Mu”.

Do’a sebelum berwudhu

Bismillaahi.

“Dengan nama Allah (aku berwudhu)”.

Do’a setelah selesai berwudhu

Asyhaduallaailaaha illallahu wahdahu laa syariikalahu waasyhadu anna muhammadan ‘abduhu warosuuluhu.

“Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang haq kecuali Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya”.


Allahummaj’alnii minattawwaabiina waj’alnii minalmutathohhiriina.

“Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang (yang senang) bersuci”.

Do’a keluar rumah

Bismillaahi tawakkaltu ‘alallahi walaahaula walaaquwwata illabillaahi.

“Dengan nama Allah (aku keluar). Aku bertawakkal kepada-Nya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah”.

Do’a masuk rumah

Bismillaahi walajnaa wabismillaahi khorojnaa wa’alaa robbinaa tawakkalnaa.

“Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah), dengan nama Allah, kami keluar (darinya) dan kepada Tuhan kami, kami bertawakkal”.

Do’a pergi ke masjid

Allahummaj’al fii qolbii nuuron, wa fii lisaanii nuuron, waj’al fii sam’ii nuuron, waj’al fii bashorii nuuron, waj’al fii kholfii nuuron, wamin amaamii nuuron, waj’al min fauqii nuuron, wa min tahtii nuuron. Allaahumma a’thinii nuuron.

“Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatan-ku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, perbesarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya untuk-ku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku, ciptakan cahaya pada urat sarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya di rambutku, dan cahaya di kulitku” [Ya Allah, ciptakan-lah cahaya untukku dalam kuburku … dan cahaya dalam tulangku”] , [“Tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku”] , [“dan karuniakanlah bagiku cahaya di atas cahaya”] ”.

Do’a masuk masjid

A’uudzu billaahil ‘adziimi wabiwajhihilkariimi wasulthoonihi’qodiimi minalsysyaithoonirrojiimi, [bismillaahi, washsholaatu] [wassalaamu ‘alaa rosuulillahi], Allahummaftahlii abwaaba rohmatika.

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah dan semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.”.

Do’a keluar masjid

Bismillaahi washsholaatu wassalaamu ‘alaa rosuulillaahi, Allahumma innii asaluka min fadhlika, Allahumma’shimnii minasysyaithoonirrojiimi.

“Dengan nama Allah, semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu dari karunia-Mu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk”.

Do’a ketika selesai adzan

Allaahumma robba hadzihidda’watit tammati washsholaatilqooimati aati muhammadalwasiilata walfadhdhiilata wab’atshu maqoomammahmuudalladzii wa’adtahu, innaka laa tukhlifulmii’aadi.

“Ya Allah, Tuhan Pemilik panggilan yang sempurna (adzan) ini dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah Al-Wasilah (derajat di Surga, yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi ) dan fadhilah kepada Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”.

Do’a sebelum makan

(i) Bismillaahi
(ii) Bismillaahi fii awwalihi waakirihi.

(i) “Dengan menyebut nama Allah”.
(i) “Dengan menyebut nama Allah, pada awalnya dan akhirnya”.


(i) Allaahumma baariklanaa fiihi waath’imnaa khoiromminhu.
(ii) Allaahumma baariklanaa fiihi wazidnaa minhu.

(i) “Ya Allah! Berilah kami berkah dengan makan itu dan berilah makanan yang lebih baik”.
(ii) “Ya Allah! Berilah kami berkah padanya dan tambahkanlah kepada kami (berkah) darinya”.

Do’a setelah makan

Alhamdulillaahilladzii ath’amanii hadzaa warozaqoniihi min ghoiri haulimminnii walaaquwwatin.

“Segala puji bagi Allah Yang memberi makan ini kepadaku dan Yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku”.

Do’a tamu kepada tuan rumah

Allaahumma baariklahum fiimaa rozaqtahum, waghfirlahum warhamhum.

“Ya Allah! Berilah berkah apa yang Engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah dan belas kasihanilah mereka”.

Do’a ketika bersin

(i) Alhamdulillaahi.
(ii) Yarhamukallahu.
(iii) Yahdiikumullaahu wayushlihu baalakum.

(i) “Segala puji bagi Allah”.
(i) “Semoga Allah memberi rahmat kepada-Mu”.
(i) “Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu”.

Do’a kepada pengantin baru

Baarokallaahu laka, wabaaroka ‘alaika, wajma’a bainakumaa fii khoirin.

“Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua (pengantin laki-laki dan perempuan) dalam kebaikan”.

Do’a ketika marah

A’uudzubillaahi minasysyaithoonirrojiimi.

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk”.

Do’a ketika bepergian

(i) Allaahu akbaru, Allaahu akbaru, Allaahu akbaru, subhaanalladzii sakhkhorolanaa haadzaa wamaa kunnaa lahuu muqriniina wainnaa ilaa robbanaa lamunqolibuuna, Allaahummaa innaa nasaluka fii safarinaa haadzalbirro wattaqwaa, waminal’amalii maa tardhoo, Allaahumma hawwin ‘alainaa safaronaa haadza wathwi’annaa bu’dahu, Allaahumma antashshoohibu fiissafari, walkholiifatu filahli, Allaahumma innii a’uudzu bika minwa’tsaissafari, waka’batilmandzori wasuuilmunqolabi filmaali walahli.
(ii) Aayibuuna taaibuuna ‘aabiduuna lirobinaa haamiduuna.

“Allah Maha Besar (3x). Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari kiamat). Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon kebaikan dan taqwa dalam bepergian ini, kami mohon perbuatan yang meridhakan-Mu. Ya Allah! Permudahlah perjalanan kami ini, dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya Allah! Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluarga (ku). Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.” Apabila kembali, do’a di atas dibaca, dan ditambah: “Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan kami”.

Do’a masuk kota/desa

Allaahumma robissamawaatis sab’i wamaa adzlalna, warobal aaroodhiinassab’i wamaa aqlalna, warobbasysyayaathiini wamaa adhlalna warobbarriyaahi wamaa dzaroina. Asaluka khoiro haadzihilqoryati wakhoiro ahlihaa wakhoiro maa fiihaa, a a’uudzubika minsyarrihaa wasyarri ahlihaa, wasyarri maa fiihaa.

“Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang di permukaannya, Tuhan yang menguasai setan-setan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Aku mohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya”.


Do’a masuk pasar


Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahulmulku walahulhamdu yuhyii wayumiitu wahuwa hayyullayamuutu biyadihilkhoiru wahuwa ‘alaa kulli syai’in qodiiru.

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian. Dia-lah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia-lah Yang Hidup, tidak akan mati. Di tangan-Nya kebaikan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Do’a apabila binatang/kendaraan tergelincir

Bismillaahi.

“Dengan nama Allah”.

Do’a musafir kepada orang yang ditinggalkan

Astaudi’ukumullaahalladzii laa tadhii’u wadaa’i’uhu.

“Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-Nya”.

Do’a pulang dari bepergian

(i) Allaahu akbaru, Allaahu akbaru, Allaahu akbaru.
(ii) Laa ilaaha illallaahu wahdahu laasyariikalahu, lahulmulku walahulhamdu, wahuwa ‘alaakulli syai’inn qodiiru, aayibuuna taa’ibuuna, ‘aabiduuna lirobbinaa haamiduuna, shodaqollaahu wa’dahu, wanashoro ‘abdahu wahazamal’akzaaba wahdahu.

(i) “Allah Maha Besar (3x)”.
(ii) “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Allah telah menepati janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) dan mengalahkan musuh sendirian”.

Do’a ketika takut

Laailaaha illallaahu.

“Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah”.

Do’a apabila takut terhadap seseorang atau suatu kaum

Alaahummakfiniihim bimaa syi’ta.

“Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki”.

Do’a perlindungan untuk anak

U’iidzukumaa bikalimaatillaahit taammati minkulli syaithooni wahaammatin wamin kulli ‘ainillaammatin.

“Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setan, binatang yang berbisa dan ‘ain yang menimpanya”.

Ucapan kekaguman atas sesuatu

Subhaanallaahi!

“Maha Suci Allah”.


Allaahu akbaru!

“Allah Maha Besar”.

Do’a atas kehancuran musuh

Allaahumma munzilalkitaabi sarii’ulhisaabihzimalahzaaba Allaahummahzimhum wazalzilhum.

“Ya Allah yang menurunkan kitab, Maha cepat perhitungan-Nya, hancurkanlah pasukan-pasukan (musuh), Ya Allah kalahkanlah mereka dan goyahkanlah mereka”.

Menjawab salam orang kafir

Wa’alaikum.

“Dan untukmu”.


Do’a apabila berkunjung kepada orang sakit


As’alullaahal ‘adziima robbal’arsyil ‘adziimi ayyasyfiika.

“Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia pemilik ‘Arasy Yang Agung, agar Dia menyembuhkanmu”. Dibaca tujuh kali.

Do’a orang yang tertimpa musibah

Innalillaahi wainnaailaihi rooji’uuna Allaahumma ujurnii fii mushiibatii wakhluflii khoiromminhaa.

“Sesungguhnya kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya”.

Do’a ketika ada angin ribut

Allaahumma innii as’aluka khoirohaa wa’a’uudzubika minsyarrihaa.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya”.

Do’a ketika ada halilintar


Subhaanalladzii yusabbihurro’du bihamdihi walmalaaikatu minkhiifatihi.

“Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memuji-Nya dan begitu juga para malaikat, karena takut kepada-Nya”.

Do’a untuk minta hujan

Allaahummasqinaa ghoitsam mughiitsanm marii’am murii’an, naafi’an ghoiro dhoori, ‘aajilan ghoiro ajilin.

“Ya Allah! Berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda”.


Allaahumma aghitsnaa, Allahumma aghitsnaa, Allaahumma aghitsnaa.

“Ya Allah! Berilah kami hujan. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Ya Allah! Hujanilah kami”.


Allaahummasqi ‘ibaadaka wabahaa’imaka, wansyurrohmataka wa ahyii baladakalmayyita.

“Ya Allah! Berilah hujan kepada hamba-hamba-Mu, hewan ternak, berilah rahmat-Mu dengan merata, dan suburkan bumi-Mu yang tandus”.

Do’a apabila turun hujan

Allaahumma shoyibannaafi’aa.

“Ya Allah! Turunkanlah hujan yang bermanfaat”.

Do’a setelah turun hujan

Muthirnaa bifadhlillaahi warohmatihi.

“Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah”.

Do’a agar hujan berhenti

Allaahumma hawaalainaa walaa ‘alainaa Allaahumma ‘alaal’akaama wadzdziroobi, wabuthuunilaudiyati, wamanaabitisysyajari.

“Ya Allah! Hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya, Allah! Berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit dasar lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan”.

Do’a melihat bulan sabit

Allaahu akbaru, Allaahumma ahillahu ‘alainaa bilamni, waliimaani wassalaamati walislaami, wattaufiiqi limaa tuhibbu watardho robbunaa warobbukallahu.

“Allah Maha Besar. Ya Allah! Tampakkan awal bulan itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau sukai dan ridha’i. Tuhan kami dan Tuhanmu (wahai bulan sabit) adalah Allah”.

Do’a ketika berbuka puasa

Dzahabadzdzoma’u, wabtallatil’uruuqu, watsabatal’ajru insyaa’allaahu.

“Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap, insya Allah”.


allaahumma innii asl’aluka birohmatikallatii wasi’at kulla syai’in intaghfirolii.

“Ya Allah!, Sesungguhnya aku me-mohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, supaya memberi ampunan atasku”.

Do’a ketika akan bersenggama

Bismillaahi Allaahumma jannibnaasy syaithoona wajannibisy syaithoona maa rozaqtanaa.

“Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami”.

Do’a untuk yang berbuat baik kepada kita

Jazaakallahu khoiron.

“Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan”.

Do’a agar terhindar dari syirik

allaahumma innii a’uudzubika an’usyrika bika wa’anaa aqlamu wa astaghfiruka limaa la a’lamu.

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu, agar tidak menyekutukan-Mu, sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui”.

Do’a apabila berhenti atau menginap di suatu tempat

A’uudzu bikalimaatillaahit taammaati minsyarri maa kholaqo.

“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan makhluk-Nya”.

Bacaan apabila orang kafir besin

Yahdiikumullaahu wayushlihu baalakum.

“Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu)”.

Do’a ketika menyembelih hewan

Bismillaahi wallaahu akbaru Allaahumma minka walaka Allaahumma taqobbal minnii.

“Dengan nama Allah, (aku menyembelih), Allah Maha Besar. Ya Allah! (ternak ini) dari-Mu (nikmat yang Engkau berikan, dan kami sembelih) untuk-Mu. Ya Allah! Terimalah kurban ini dariku”.

Sumber :  Hisnul Muslim

_______________________________________________________________

FREE ONGKIR SEJABODETABEK

Minyak Daun Sirsak 90 Kapsul
HET Rp 65.000,-
4 btl Rp 182.000,-

Ekstrak Kulit Manggis 90 Kapsul
HET Rp 85.000,-
4 btl Rp 238.000,-
Propolis Melia 6ml
HET Rp 100.000,-
1 box Rp 350.000,-
Koyo Detox Happy Life Foot Patch & Bambo
HET Rp 25.000,-
12pcs Rp. 185.000,-
Sirup Gurah 125 ml
HET Rp 50.000,-
4 btl Rp 160.000,-

Habasya Fit Habatus Oil Caps
HET Rp 85.000,-
4 btl Rp 225.000,-
Sari Kurma Tamr 350gr
HET Rp 50.000,-
4 btl Rp 153.000,-
Ratu Langsing
HET Rp 50.000,-
6 btl Rp 222.000,-

Habbasyifa 90 Kapsul
HET Rp 45.000,-
6 btl Rp 198.000,-
Habbasyi Oil 75 Kapsul
HET Rp 42.000,-
6 btl Rp 185.000,-
Habbatussauda Cap Kurma Ajwa 210 Kapsul
HET Rp 42.000,-
6 btl Rp 185.000,-
Minyak Zaitun AN-najwa Softgel Capsul
HET Rp 42.500,-
6 btl Rp 185.000,-
Syamil Dates Honey 125ml
H E T Rp 22.000,-
6 botol Rp 104.000,-
12 botol Rp 183.000,-
1 karton Rp 342.000,-
Xamthone Plus
HET Rp 230.000,-
1 karton Rp 950.000,-
Jelly Gamat Gold-G
HET Rp 180.000,-
1 karton Rp 1.500.000,-
Minyak Daun Sirsak + Propolis 90 Kapsul
H E T Rp 125.000,-
4 botol Rp 350.000,-
Minyak Daun Alpukat (Avokado Oil) 90 Kapsul
HET Rp 85.000,-
4 btl Rp 238.000,-
Ekstrak Daun Saga 90 Kapsul (Solusi Batuk Anda)
HET Rp 75.000,-
4 btl Rp 210.000,-

FAST RESPOND: 0812 10110 323

FORMAT PEMESANAN LEWAT SMS
Jenis Produk, Jumlah#Nama#Alamat (RT/RW, Kel/ Kec, Kodepos)#No. HP#BANK
KIRIM KE 0812 10 1 10 323

FREE ONGKIR HANYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK

UNTUK DAERAH DI LUAR JABODETABEK AKAN DI KENAKAN ONGKIR NORMAL SEPERTI BIASA SESUAI KOTA TUJUAN

Iklan

4 Responses to DO’A

 1. Ini dia religius….

 2. Purnomo says:

  Salam ukhuwah…Terima kasih atas sharingnya..insyaAllah bermanfaat bagi kita…amin
  Semoga diberikan keberkahan kesehatan kelancaran rizki bagi yang telah berbagi ilmu ini..amin
  Ijin copy

 3. tak ada salahnya menyisipkan doa dikebiasaan yg sering kita lakukan..semoga akan jadi lebih baik jika diselimuti dengan doa 🙂

 4. muja says:

  mas, aq minta ilmunya ya.
  terima kasih sebelumnya!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: